TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Lagstadgade företagshälsovårdstjänster

I Finland omfattas alla anställda av företagshälsovård som åtminstone inkluderar lagstadgade tjänster. Arbetsgivaren är ansvarig för att ordna dessa. Bekanta dig med vad som inkluderas och inte inkluderas i de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna. Gränsdragningen är inte alltid lätt, så om du är osäker kan du vända dig till din producent av företagshälsovårdstjänster eller till oss. 

 

Omfattningen av de företagshälsovårdstjänster som bekostas av arbetsgivaren beror på ett tillsvidareavtal mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. Om så önskas kan arbetsgivaren också köpa sjukvårdstjänster. Det är arbetsgivarens ansvar att informera personalen om vad som omfattas och vad som inte omfattas av avtalet. Det är därför bra att se till att företagshälsovårdsavtalet finns tillgängligt för alla på arbetsplatsen.

Vad är syftet med den lagstadgade företagshälsovården?

Syftet med lagstadgad företagshälsovård är att arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården tillsammans främjar:

1) förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet;

2) hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön;

3) arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika arbetslivsskeden; samt

4) verksamheten bland de anställda.

Lagstadgade företagshälsovårdstjänster omfattar

 • arbetsplatsutredningar och arbetshälsokontroller
 • rådgivning och vägledning
 • nätverksmöte
 • förebyggande av arbetsolyckor och arbetssjukdomar
 • främjande av arbetsgemenskapens välbefinnande
 • utredning av problem med inomhusluften i samråd med arbetsgivaren samt vid behov
 • hänvisning till rehabilitering.

 

Även de vaccinationer och utbildningar i första hjälpen som krävs för arbetet omfattas av de lagstadgade tjänsterna.

Företagshälsovårdspersonal inkluderar företagsläkare, företagshälsovårdare och företagsfysioterapeut. Vid behov kan arbetstagaren också hänvisas till en företagspsykolog eller en sakkunnig inom socialvården.

Vad hör inte till den lagstadgade företagshälsovården?

Sjukvård hör inte till de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna.

Sjukvård hör inte till den lagstadgade företagshälsovården. Alla anställda är försäkrade vid en arbetsolycka eller arbetssjukdom, så akuta arbetsolyckor behandlas ofta vid jouren, via försäkring på en privat vårdcentral eller på den egna företagshälsovårdscentralen.

 

 

Om arbetsgivaren endast tillhandahåller lagstadgade företagshälsovårdstjänster, bör arbetstagaren sköta grundsjukdomar samt intyg relaterade till dessa via den offentliga hälso- och sjukvården eller via en privat vårdcentral. Detsamma är fallet med depression eller besvär i stöd- och rörelseorgan, som exempelvis knäsmärta.

 

 

Om sjukvård inte ingår i företagshälsoavtalet, hänvisar vi arbetstagaren främst till den offentliga vården för mer detaljerade undersökningar och behandling. Om å andra sidan sjukvårdstjänster ingår i företagshälsoavtalet kan undersökningar och behandling påbörjas vid företagshälsovården, där specialläkare konsulteras vid behov. Detta möjliggör ett smidigt och snabbt stöd av arbetsförmågan. Ifall sjukdom eller besvär kräver en bedömning av arbetsförmågan omfattas bedömningen av den lagstadgade företagshälsovården.

Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan lagstadgade och icke-lagstadgade företagshälsovårdstjänster, och arbetsmiljön och hälsoriskerna är olika i olika yrken. Uppföljning av grundsjukdomar som astma, diabetes och blodtryck sköts vanligtvis utanför företagshälsovården. Att följa upp situationen för en arbetare med nattskift kan till exempel vara lämpligt inom ramen för den lagstadgade företagshälsovården. Eftersom det finns en så kallad gråzon mellan den lagstadgade företagshälsovården och sjukvården, är det inte möjligt att ge en allomfattande riktlinje för att avgränsa dem.

Vem betalar för företagshälsovårdstjänsterna?

FPA ersätter 60% av den lagstadgade företagshälsovården och 50% av eventuella sjukvårdstjänster. FPA ersätter i första hand kostnader för den lagstadgade företagshälsovården och därefter för sjukvårdstjänster, ifall avgiftstaket inte nåtts av de lagstadgade kostnaderna. Andelen sjukvårdskostnader får inte överstiga 40% av de totala företagshälsovårdskostnaderna.

Hur omfattande företagshälsovård lönar det sig att välja?

Lönar det sig att som arbetsgivare endast erbjuda sin personal lagstadgad företagshälsovård eller även sjukvårdstjänster? Avtalets omfattning är ett avtal mellan arbetsgivaren och företagshälsovården och registreras i företagshälsovårdsavtalet och mer detaljerat i verksamhetsplanen. Avtalet och verksamhetsplanen kan vid behov uppdateras.

Kom ihåg-lista för anställda

 • Om du inte vet om ditt ärende omfattas av företagshälsovården, fråga i första hand din arbetsgivare.
 • I tveksamma fall kan du kontrollera ärendet direkt hos den företagshälsovård som din arbetsgivare har ingått avtal med.
 • Ta hand om din egen arbetsförmåga t.ex. genom att gå på överenskomna hälsokontroller och själv vara i kontakt med företagshälsovården. Ta hand om dig själv även på fritiden.
 • För din egen del kan du också själv påverka hälsan och säkerheten i din arbetsmil

Kom ihåg-lista för arbetsgivare

 • Utför en riskbedömning av arbetsplatsen och lämna in utredningen till företagshälsovården före arbetsplatsutredningen.
 • Kom ihåg att informera personalen om kontaktuppgifterna till företagshälsovården samt avtalets omfattning.
 • Informera företagshälsovården om nya anställdas uppgifter.
 • Kom ihåg att ansöka om ersättning från FPA via ersättningsformuläret som företagshälsovården årligen skickar efter räkenskapsårets slut.