TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Företagspsykologtjänster

TT Botnia erbjuder skräddarsydda psykologtjänster för både enskilda anställda och hela arbetsgemenskaper, samt för ledningen och chefer.

Företagspsykologens arbete är att stödja det psykiska välbefinnandet samt arbets- och funktionsförmågan på individ- och arbetsgemenskapsnivå. Företagspsykologernas all verksamhet styrs av insikt baserad på forskning om ömsesidig påverkan mellan arbete och hälsa.

 

Hur använder jag tjänsterna?

  • Mottagningar hos företagspsykolog ingår vanligtvis i alla företagshälsovårdsavtal. 
  • På mottagning hos företagspsykologen kommer man via företagsläkaren eller företagshälsovårdaren.
  • Beroende på avtalet kan mellan 1 och 5 mottagningar hållas.
  • Mottagningen hos en företagspsykolog kan hållas ansikte mot ansikte som en traditionell mottagning, en videomottagning eller per telefon.

Tjänster för arbetstagare

Företagspsykologen hjälper arbetstagaren med många slags milda och allvarligare utmaningar med det mentala välbefinnandet

På mottagningen bedöms klientens situation alltid med beaktande av arbetets och privatlivets inverkan på orken, arbetsförmågan och det psykiska välbefinnandet. Beroende på avtalet kan mellan 1 och 5 mottagningar hållas.

SÖMNPAKET

Individuell bedömning av orsakerna till sömnproblemen samt vägledning.

STÖDPAKET FÖR ORKEN

Bedömning av belastnings- och resursfaktorer. Stärkande av verktyg för stresshantering.

PAKET FÖR PSYKISKT VÄLBEFINNENADE

Medel för att hantera ångest och humörproblem eller hantera rädslor och spänningssymtom.

KRISPAKET

Hjälp med att hantera och återhämta sig från en kris på jobbet eller på fritiden.

STÖDPAKET FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE

Stöd för att återvända från en sjukskrivning i samarbete med cheferna.

FÖRETAGSPSYKOLOGENS UNDERSÖKNINGSPAKET

En kartläggande undersökning av minnet och bedömning av behovet av ytterligare undersökningar.

STÖDPAKET FÖR UTMANINGAR MED SOCIALA RELATIONER PÅ ARBETSPLATSEN

Sätt att bl.a. övervinna konfliktsituationer eller lösa mobbningssituationer.

Företagshälsovårdens KORTtidsterapi

Kortvarig terapi kan öka det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan, minska de psykiska symtomen samt stödja återgång i arbete och förebygga sjukfrånvaro. Antalet besök är vanligen 10 gånger och man blir hänvisad till terapin via företagsläkare. Korttidsterapi erbjuds av företagspsykologer och företagshälsovårdare som fått tilläggsutbildning.

Tjänster för arbetsgemenskapen

De paket som riktar sig till arbetsgemenskaper består i att bedöma de faktorer som belastar gemenskapen och ge rätt slags stöd. 

Tjänsten genomförs i samarbete med medlemmar och chefer i arbetsgemenskapen, på arbetsplatsen eller på distans. 

Beroende på behovet innehåller paketet planering och genomförande samt efterhandsutvärdering.

STÖDPAKET FÖR ORGANISATORISK FÖRÄNDRING

Medel för att stärka den psykiska anpassningsförmågan till förändring på arbetsgemenskapsnivå.

KRISPAKET

Hjälp med att hantera och återhämta sig från en kris som en eller flera medlemmar i arbetsgemenskapen står inför i arbetet. Som medel används metoder ur krispsykologi.

PAKET SOM STÖDER VÄLBEFINNANDET I ARBETSGEMENSKAPEN

Sätt att öka arbetsgemenskapernas välbefinnande, engagemang för organisationen, psykologisk trygghet och konstruktiv interaktion.

STÖDPAKET FÖR ATT UNDVIKA UTBRÄNDHET

Medel för att främja bättre ork i arbetet. Verktyg för stresshantering och återhämtning.

PAKET MED FÖRELÄSNING OM VÄLBEFINNANDE

Information om teman som stöder trivseln i arbetet.

KONFLIKTLÖSNING INOM ARBETSEGEMENSKAPEN ELLER MELLAN DESS PARTER

Hjälp med att lösa konfliktsituationer. Utförs tillsammans med arbetarskyddet.

Tjänster för chefer och ledningen

TRÄNINGSPAKET FÖR CHEFER

Stöd för chefsarbete, t.ex. för att övervinna utmaningar i arbetsgemenskapen och engagera de anställda i organisationen.

RESURSORIENTERAT STÖDPAKET FÖR UTVECKLING AV CHEFSARBETE

Arbetssättet är utforskande och målet är att identifiera styrkorna i chefsarbetet.

STÖDPAKET FÖR ATT FRÄMJA ORKEN OCH ARBETSFÖRMÅGAN HOS CHEFERNA

Sätt att främja bättre ork i arbetet. Verktyg för stresshantering och återhämtning.

KONSULTATION FÖR CHEFER

En helhet som består av ett kort, enstaka eller några möten som fokuserar på en specifik aktuell utmaning i chefsarbetet.

GRUPP FÖR CHEFER ELLER LEDNINGEN

Gruppbaserad verksamhet som leds av en företagspsykolog. Målet är att hitta lösningar på utmaningar som är vanliga i chefsarbete.

Gruppverksamhet

Gruppverksamheten är utformad för att stödja det psykiska välbefinnandet och upprätthålla arbetsförmågan.

Grupperna leds gemensamt av antingen en företagspsykolog och en företagshälsovårdare eller en företagspsykolog och en företagsfysioterapeut.

SÖMNGRUPP

Gruppen söker lösningar på sömnproblem och går igenom praktiska tips relaterade till hur man återställer en regelbunden sömnrytm, förbättrar sömnkvaliteten samt vanor som främjar sömn.

VIKTKONTROLLGRUPP

Syftet med gruppen är att undersöka de psykiska faktorer som är relaterade till utmaningar med viktkontroll, såsom skadliga tankemönster och vanor, och att ta bort hinder för lyckad viktkontroll.

STRESSHANTERING OCH GRUPPSTODPAKET FÖR BÄTTRE ORK I ARBETET

Gruppbaserat stöd för att förbättra orken i arbetet och upprätthålla funktionsförmågan.

Är du intresserad av företags­hälsovård?

Lämna en öppen offertförfrågan till oss – vi återkommer till dig med ett skräddarsytt erbjudande inom ca 2 arbetsdagar. Vid behov kommer vi att kontakta dig för att begära ytterligare information, och vid behov kommer vi att föreslå ytterligare tjänster som passar dig som helhet.

Se våra andra företagshälsovårdstjänster

Se våra andra företags-hälsovårdstjänster

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.