Työterveys­psykologipalvelut

TT Botnia tarjoaa räätälöityjä palveluita niin työntekijälle ja työyhteisölle kuin johdolle ja esihenkilöillekin. Työterveyspsykologipalvelut tukevat psyykkistä hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä yksilö- ja työyhteisötasolla. Työterveyspsykologien toiminta perustuu aina tutkittuun tietoon sekä ymmärrykseen työn ja terveyden välisistä keskinäisvaikutuksista.

Miten psykologipalveluihin hakeudutaan?

  • Työterveyspsykologin vastaanottokäynnit kuuluvat yleensä kaikkiin työterveyssopimuksiin.
  • Vastaanottokäynnille ohjataan työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan kautta.
  • Tapaamiskertoja voi olla 1–5 sopimuksesta riippuen.
  • Työterveyspsykologin vastaanottokäynti voidaan toteuttaa kasvokkain perinteisenä vastaanottokäyntinä, videovastaanottona tai puhelimitse.

Työntekijän palvelut

Työterveyspsykologilta työntekijä saa apua monenlaisiin lieviin ja vakavampiin mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Vastaanotolla asiakkaan tilannetta arvioidaan aina huomioiden työn ja yksityiselämän vaikutukset jaksamiseen, työkykyyn ja psyykkiseen hyvinvointiin. Työntekijöille suunnatut paketit sisältävät 1–5 käyntiä työterveyspsykologille.

Unipaketti

Nukkumisvaikeuksien syiden yksilöllistä arviointia ja ohjausta.

Jaksamisen tukipaketti

Kuormitus- ja voimavaratekijöiden arviointia. Stressinhallintakeinojen vahvistamista.

Psyykkisen hyvinvoinnin paketti

Keinoja ahdistuksen ja mielialaongelmien käsittelyyn tai pelkojen ja jännitysoireiden hallintaan.

Kriisipaketti

Apua työssä tai vapaa-ajalla kohdatun kriisin käsittelyyn ja toipumiseen.

Töihin paluu -tukipaketti

Tukea sairauslomalta paluuseen yhteistyössä esihenkilöiden kanssa.

Työterveyspsykologin tutkimuspaketti

Työterveyspsykologin tutkimuspaketti Kartoittava muistitutkimus ja arvio jatkotutkimustarpeesta.

Tukipaketti työpaikan sosiaalisten suhteiden haasteisiin

Tukipaketti työpaikan sosiaalisten suhteiden haasteisiin Keinoja mm. ristiriitatilanteista tai kiusatuksi tulemisesta selviämiseen.

Työterveyden lyhytterapia

Työterveyden lyhytterapia on vaikuttava hoitomuoto, jolla voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Työterveyden lyhytterapian kesto on tyypillisesti 10 tapaamista ja siihen ohjaudutaan työterveyslääkärin kautta. Lyhytterapiaa tarjoavat työterveyspsykologit ja lisäkoulutusta saaneet työterveyshoitajat.

Työyhteisön palvelut

Työyhteisöille suunnatut paketit koostuvat yhteisöä kuormittavien tekijöiden arvioinnista sekä oikeanlaisen tuen tarjoamisesta. Palvelu toteutetaan yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja esihenkilöiden kanssa, työpaikalla tai etäyhteydellä. Paketti sisältää tarpeesta riippuen suunnittelun ja toteutuksen sekä jälkiarvioinnin.

Organisaatiomuutoksen tukipaketti

Keinoja vahvistaa psyykkistä sopeutumiskykyä muutoksessa työyhteisötasolla.

Kriisipaketti

Apua työyhteisön jäsenen tai jäsenten työssä kohtaaman kriisin käsittelyyn ja siitä toipumiseen. Keinoina kriisipsykologian menetelmät.

Työyhteisön hyvinvointia tukeva paketti

Keinoja lisätä työyhteisöjen hyvinvointia, sitoutumista organisaatioon, psykologista turvallisuutta ja rakentavaa vuorovaikutusta.

Työssäjaksamisen tukipaketti

Keinoja työssäjaksamisen tueksi. Työkaluja stressinhallintaan ja palautumiseen.

Hyvinvointiluentopaketti

Tietoa työhyvinvointia tukevista teemoista.

Työyhteisön tai sen osapuolten välisten ristiriitojen selvittely

Apua ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Toteutetaan yhdessä työsuojelun kanssa.

Esihenkilöiden ja johdon palvelut

Valmennuspaketti esihenkilöille

Esihenkilötyön tukeminen esim. työyhteisöhaasteista selviämisessä ja työntekijöiden organisaatioon sitouttamisessa.

Voimavarakeskeinen esihenkilötyön kehittämisen tukipaketti

Työskentelytapa on tutkiva ja tavoitteena vahvuuksien tunnistaminen esihenkilötyössä.

Esihenkilöiden jaksamisen ja työkyyn tukipaketti

Keinoja työssäjaksamisen tueksi. Työkaluja stressinhallintaan ja palautumiseen.

Esihenkilökonsultaatio

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa. Kyseessä on lyhyt, kertaluonteinen tai muutaman tapaamiskerran kokonaisuus, jossa keskitytään tiettyyn ajankohtaiseen esimiestyön haasteeseen.

Ryhmä esihenkilöille tai johdolle

Ryhmämuotoista työterveyspsykologin vetämää toimintaa. Tavoitteena löytää ratkaisuja esimiestyössä yleisesti esiintyviin haasteisiin.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta on suunniteltu psyykkisen hyvinvoinnin tueksi sekä ylläpitämään työkykyä. Ryhmiä vetävät yhdessä joko työterveyspsykologi ja työterveyshoitaja tai työterveyspsykologi ja työfysioterapeutti.

Unipaketti

Uniryhmässä etsitään ratkaisuja nukkumisongelmiin. Ryhmässä saat käytännön vinkkejä säännöllisen unirytmin palauttamiseen, unen laadun parantamiseen ja unta edistäviin tottumuksiin liittyen. Tavoitteena on löytää keinoja haitallisesti uneen vaikuttavien tapojen ja ajattelutapojen, kuten murehtimisen hallintaan.

Painonhallintaryhmä

Ryhmän tavoitteena on tutkia painonhallinnan haasteisiin liittyviä psyykkisiä tekijöitä kuten haitallisia ajatusmalleja ja tottumuksia sekä poistaa esteitä painonhallinnan onnistumisen tieltä.

Stressinhallinta ja työssäjaksamisen ryhmätukipaketti

Ryhmämuotoinen tuki työssäjaksamisen parantamiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Oletko kiinnostunut työterveys­palveluista?

Jätä meille avoin tarjouspyyntö – vastaamme sinulle räätälöidyn tarjouksen kanssa n. 2 arkipäivän kuluessa. Otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä lisätietojen pyytämiseksi, ja ehdotamme tarvittaessa Teille sopivat lisäpalvelut kokonaisuuteen.

Tutustu muihin työterveyspalveluihin

Terveystarkastus

Työterveystarkastuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tunnistaa työperäiset sairaudet ja mahdollinen työkyvyn aleneminen.

Työpsykologi-
palvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työterveys-
painotteinen sairaanhoito

Keskitymme erityisesti työkykyyn keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin

Työfysioterapia-
palvelut

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Merimies-
terveydenhuolto

Olemme yksi suomen merimiesterveyskeskuksista, joilla on oikeus myöntää laivaväen alkutarkastustodistuksia.