Företagsfysioterapeut tjänster

Företagsfysioterapeut tjänster

Deltar i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet.


Ergonomisk kartläggning, rådgivning och vägledning på arbetsplatser.

 • Kartläggning av ergonomi
 • Kartläggning av behovet av specialarbetsglasögon
 • Bedömning av arbetets fysiska belastning
 • Skriftliga rekommendationer utgående från arbetsplatsbesöken


Verksamhet på arbetsplatserna för att upprätthålla arbetsförmågan.

 • Rådgivning vid ergonomisk planerig av arbetsutrymmen
 • Handlednings- och rådgivningstillfällen för                                           arbetsgemenskapen gällande ergonomi och hälsosamma                 levnadsvanor
 • Stöd för arbetsgemenskapens välbefinnande i arbetet.
 • Tidigt stöd


Individuella besök

 • Via företagshälsovårdsläkare eller företagshälsovårdare
 • Fysioterapeutens direktmottagning
 • Fysioterapeutisk undersökning, handledning och rådgivning
 • Bedömning av kondition och funktionsförmåga samt                         motionsrådgivning och testningar


Rådgivnings- och vägledningstillfällen (grupper)

 • Viktkontrollgrupper tillsammans med företagshälsovårdare
 • Stresshanteringsgrupper
 • Grupper med inriktning på problem i stöd- och rörelseorganen

Se våra andra företagshälsovårdstjänster

Se våra andra företags-hälsovårdstjänster

Företagshälso-
vårdsbaserad
sjukvård

Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet.

Företags-
fysioterapeut-
tjänster

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet samt individuell rådgivning och vägledning.

Företags-
psykologtjänster

Målet för företaspsykologens verksamhet är att stöda såväl individens som arbetsgruppens arbets- och funktionsförmåga.

Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden.

Sjömans-
hälsovård

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av fartysgpersonal som krävs för studier eller sjötjänst.

Gruppverksamhet

Vi ordnar förstahjälp-, sömn-, stresshanterings- och viktkontrollgrupper. Grupperna är kostnadseffektiva vårdformer. Vi skräddarsyr även grupper enligt arbetsplatsens behov. Vid intresse tag kontakt med din företagshälsovårdare.

Arbetsplats-
utredning

Planering av företagshälsovårdsverksamheten på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning.

Hälsogranskning

Målet med hälsogranskningar är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga.