TT Botnias telefonlinjer fungerar för närvarande inte, problemet åtgärdas.

Prislista

Årsavgift (arbetstagare/år)

 

-lagstadgad företagshälsovård (KL I)                                   35 € + moms 24 %

-lagstadgad företagshälsovård (KL I) + sjukvård(KL II)       42 € + moms 24 %

 

Undersökningar, vårdtillbehör och mediciner i form av köpta tjänster

Vi debiterar separat för åtgärder som görs på mottagningarna, för laboratorie- och röntgenundersökningar, utlåtanden samt förnödenheter och mediciner.

 

Faktureringstillägg, handläggningsavgift för uppkomna kostnader 16 €

 

Uteblivet, icke-avbokat besök

Avbokning av en tid ska göras 12 h före den bokade mottagningstiden. För tid som inte avbokats eller avbokats för sent uppbärs en avgift enligt prislistan.

 

Resekostnader

Rese-, inkvarterings- och restidskostnader samt dagtraktamente debiteras skilt.

 

Administrativ avgift gällande avtal med underleverantör och kompanjon

(kundavtal / år)                                                                               82 € + moms 24 %

 

Avgifter inom specialsjukvården och primärvården

Arbetstagaren betalar själv t.ex. poliklinikavgifter och hälsocentralavgifter.

 

Folkpensionsanstaltens ersättningar

FPA ersätter en del av företagshälsovårdens kostnader utifrån ersättningsansökan.

Kanta-avgift

1.50 €

Tillägg för distansmottagning och digitala avgifter / pris / 15 min.

(system- och driftskostnader)

5.90 €

Elektronisk riskhantering av arbetshälsa och arbetssäkerhet i småföretag i samband med en arbetsplatsutredning

(engångsavgift och årsavgift)

49 €

Elektronisk kartläggning av arbetsvälmående och hälsa

 

(kartläggningsavgift / pers. utöver använd arbetstid)

9.90 €

Arbetsplats- och arbetsgemenskapsverksamhet

Debitering enligt använd tidPris / 30 min.
Företagshälsovårdare 
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande
verksamhet (inklusive restid)42.10 €
Utarbetande / uppdatering av verksamhetsplan42.10 €
Besök på jordbruksföretagares lägenhet42.10 €
Intervju om arbetsförhållandena med jordbruksföretagare42.10 €
Tidigt stöd / verksamhet som främjar arbetsförmågan42.10 €
Företagshälsoförhandling59.65 €
Arbetsgemenskapsarbete59.65 €
Föreläsningar + moms 24 % (innehåller förberedelsearbete)206.50 €

Företagsfysioterapeut

 
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande 
verksamhet (inklusive restid)43.90 €
Utarbetande / uppdatering av verksamhetsplan43.90 €
Besök på jordbruksföretagares lägenhet43.90 €
Ergonomibesök/specialglasögon43.90 €
Tidigt stöd / främjande av den fysiska arbetsförmågan43.90 €
Gruppverksamhet som främjar arbetsförmågan, t.ex. 
patientöverföring handledning och rådgivningsgrupp43.90 €
Arbetsgemenskapsarbete58.60 €
Föreläsningar + moms 24 % (innehåller förberedelsearbete)206.50 €

Företagspsykolog

 
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande 
verksamhet (inklusive restid)70.55 €
Tidigt stöd / främjande av den mentala arbetsförmågan70.55 €
Verksamhet som främjar arbetsförmågan70.55 €
Företagshälsoförhandling134.65 €
Arbetsgemenskapsarbete134.65 €
Föreläsningar + moms 24 % (innehåller förberedelsearbete)404.50 €

Företagsläkare

 
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande 
verksamhet (inklusive restid)81.00 €
Utarbetande / uppdatering av verksamhetsplan81.00 €
Besök på jordbruksföretagares lägenhet81.00 €
Verksamhetsplan för jordbruksföretagare81.00 €
Tidigt stöd / verksamhet som främjar arbetsförmågan81.00 €
Företagshälsoförhandling81.00 €
Arbetsgemenskapsarbete114.80 €
Föreläsningar + moms 24 % (innehåller förberedelsearbete)404.50 €

Specialläkare inom företagshälsovården

 
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande 
verksamhet (inklusive restid)91.50 €
Utarbetande / uppdatering av verksamhetsplan91.50 €
Besök på jordbruksföretagares lägenhet91.50 €
Verksamhetsplan för jordbruksföretagare91.50 €
Tidigt stöd / verksamhet som främjar arbetsförmågan91.50 €
Företagshälsoförhandling114.80 €
Arbetsgemenskapsarbete129.60 €
Föreläsningar + moms 24 % (innehåller förberedelsearbete)464.40 €
Debitering enligt använd tidPris / 30 min.

 

Företagshälsovårdare

 
Hälsogranskning42.10 €
Tidigt stöd / verksamhet som främjar arbetsförmågan42.10 €

 

Företagsfysioterapeut

 
Handledning och rådgivning43.90 €
Tidigt stöd / främjande av den fysiska arbetsförmågan43.90 €

 

Företagspsykolog

 
Stöd, vägledning och rådgivning70.55 €
Tidigt stöd / främjande av den mentala arbetsförmågan70.55 €

 

Företagsläkare

 
Hälsogranskning81.00 €
Tidigt stöd / verksamhet som främjar arbetsförmågan81.00 €

 

Specialläkare inom företagshälsovården

 
Hälsogranskning91.50 €
Tidigt stöd / verksamhet som främjar arbetsförmågan91.50 €

Prissättning gruppspecifikt

 

Utbildning i förstahjälpen

Tillägg till alla kurser 52 € / deltagare, som täcker FRK:s intygs- och registreringsavgift + administrativa kostnader + moms 24 %. För dem som tidigare köpt utbildningen finns möjlighet till FPA-ersättning. Maximalt deltagarantal / kurs 15 personer.

 

Kurs i nödförstahjälpen, 4 h                                800 € + moms 24 %

Kurs i nödförstahjälpen, 8 h                               1100 € + moms 24 %

Grundkurs i förstahjälpen EA1, 16 h                 1650 € + moms 24 %

Fortsättningskurs i förstahjälpen EA2, 16 h    1650 € + moms 24 %

PPE-D kurs, 4 h                                                    1100 € + moms 24 %

Kurs i förstahjälpen inom elbranschen, 8 h    1100 € + moms 24 %

 

 

Handlednings- och rådgivningsgrupp för viktkontroll

Handlednings- och rådgivningsgrupp för stresshantering

Handlednings- och rådgivningsgrupp för ryggkondition

Rökavvänjningsgrupp

Sömngrupp

(priset bestäms enligt deltagarantal och kursens innehåll, + moms 24 %)

 

Prissättning individuellt

 

Testning av kondition, prestation och funktionsförmåga:

  • Gångtest/pers.

 

  • Test för förstavårdare

 

  • Ergotest + respons/pers.

 

  • Ergotest/Fire-fit + respons/pers.

 

  • Muskelkonditionstest + respons/pers.

 

  • Prestationstest + respons/pers.

 

  • Hälsokonditionstest + respons/pers. (kroppsmätning)

 

  • First beat-mätning + respons/pers.

 

(priset bestäms särskilt enligt innehåll samt apparat- och serviceavgifter + moms 24%)

Debitering enligt använd tidPris från
Företagsläkare 
Läkarmottagning 30 min.81.00 €
Annat hälsovårdsbesök 30 min.81.00 €
Besök pga. arbetsolycksfall 30 min.81.00 €
Läkarmottagning, omfattande 189.60 €
Läkarmottagning, omfattande 297.40 €
Läkarmottagning, omfattande 3

118.10 €

 

Till arbetet anslutet B-intyg, vanligt (st.-pris)78.40 €
Till arbetet anslutet B-intyg, omfattande (st.-pris)114.95 €
Till arbetet anslutet B-intyg, mycket omfattande (st.-pris)136.00 €

 

Företagshälsovårdare

 
Företagshälsovårdares mottagning 15 min.21.05 €
Annat hälsovårdsbesök 15 min.21.05 €
Besök pga. arbetsolycksfall 30 min.42.10 €

 

Företagsfysioterapeut

 
Företagsfysioterapeuts mottagning 15 min.21.95 €

 

Chat, telefonsamtal, konsultationer och recept
(högst 15 minuters samtal enligt tidsanvändningen med 15 minuters intervall)

 

Skrivande/förnyande av recept 1–2 st.

16.40 €

 

Företagshälsovårdare 
Chat, telefon-, pappers- eller e-postkonsultation 15 min.21.05 €
Företagsfysioterapeut 
Chat, telefon-, pappers- eller e-postkonsultation 15 min.21.95 €
Företagspsykolog 
Chat, telefon-, pappers- eller e-postkonsultation 15 min.35.30 €
Företagsläkare 
Chat, telefon-, pappers- eller e-postkonsultation 15 min.40.50 €
Specialläkare inom företagshälsovården 
Chat, telefon-, pappers- eller e-postkonsultation 15 min.45.75 €

Bästa kund

Med stöd av 150 § i kommunallagen (410/2015) bör Vasa stad bolagisera de företagshälsovårdstjänster som produceras i ett konkurrensläge. Vasa stadsstyrelse och dess allmänna sektion har fattat beslut om att verksamheten vid affärsverket Vasa Regionala företagshälsovård överförs till bolaget Oy TT Botnia Ab genom en rörelseöverlåtelse. Som en följd av rörelseöverlåtelsen upphör verksamheten vid affärsverket Vasa Regionala företagshälsovård, och bolaget svarar efter rörelseöverlåtelsen för de tjänster som Vasa Regionala företagshälsovård har producerat.
Vid rörelseöverlåtelsen överförs alla gällande kundavtal hos affärsverket Vasa Regionala företagshälsovård till Oy TT Botnia Ab, som i fortsättningen producerar den service om vilken föreskrivs i lagen om företagshälsovård (1383/2001) i enlighet med villkoren i gällande serviceavtal i stället för affärsverket Vasa Regionala företagshälsovård.

Nya tjänster

Företagshälsovården och vår verksamhet står på tröskeln till förändringar med anledning av det ovan nämnda. Digitaliseringen och de kommande lösningarna i fråga om social- och hälsovården ändrar också i fortsättningen företagshälsovårdens verksamhetsmiljö, och COVID-19 har omformat verksamhetssätten så gott som överallt samt medfört nya verksamhetsmodeller också inom företagshälsovården. Inom företagshälsovården flyttas tyngdpunkten mera i riktning mot genuint förebyggande, och möjligheterna att åstadkomma detta i vardagen understöds av verktyg och system som grundar sig på ny teknik.
Under år 2021 kommer vi inom företagshälsovården att ta i bruk nya gemensamma servicemodeller samt ett gemensamt patientdatasystem som är samma för alla. Andra nya servicehelheter som vi utvecklar är bl.a. tjänster på distans och de system- och apparaturanskaffningar som anknyter till dessa. Målet med detta är verksamhetssätt och tjänster som är flexiblare än de tidigare.

Prislista över Oy TT Botnia Ab:s tjänster 2021

Justerade priser för tjänsterna år 2021 bifogas. Prisjusteringarna grundar sig på de allmänna löneförhöjningarna enligt kollektivavtalet hösten 2020 och våren 2021 samt på den allmänna höjningen av kostnadsnivån. När vi övergår till aktiebolagsform blir rätten att dra av moms för vår verksamhet sämre än tidigare, vilket ökar kostnaderna för verksamheten vid sidan av de ovan nämnda allmänna kostnaderna och systemanskaffningarna. Oy TT Botnia Ab förbehåller sig möjligheten att justera priser och tjänster, ifall det görs ändringar i de författningar, myndighetsbeslut eller den undersökningspraxis som anknyter till hälsovården.

Er kontaktperson svarar gärna på eventuella frågor

Helppoa ja luotettavaa työterveyspalvelua

Hyvinvointi luo menestystä. Yhdessä työhyvinvoinnin parhaaksi! Olemme mukana yrityksen strategian mukaisessa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja turvaamisessa.

Tutustu muihin työterveyspalveluihin